Pro harmonický psychomotorický rozvoj je dlouhodobá a cílená práce s dítětem tak, jak je uskutečňována v našem předškolním zařízení, tou nejlepší variantou.

Děti si navyknou na pravidelnost, řád a opakující se denní režim. To jim napomáhá lépe se orientovat v čase i prostoru. Pokroky ve vývoji malých človíčků jsou jednodušší a rychlejší. Naši zkušení pedagogové se mohou zaměřit na vzdělávací cíle v jednotlivých fázích, volí citlivý přístup, respektují individuální potřeby dětí, opakují a prohlubují vědomosti, vytváří konkrétní zážitkové situace. Odpolední program je uzpůsoben náročnosti dopoledních činností a je zaměřen zejména na spontánní hry, pohybové aktivity a badatelské činnosti na školní zahradě. Programy MŠ Vandrovka s.r.o. jsou vhodné pro děti od 2 do 7 let.

Děti nejsou vytrženy z rodinného prostředí, pozvolná adaptace na nové prostředí a kolektiv je realizována právě za přítomnosti rodinných příslušníků. Rodina sehrává v procesu předškolní výchovy a vzdělávání velmi důležitou roli, proto s ní úzce spolupracujeme. 

Děti vedeme k vzájemné úctě a respektu, ke kladnému vztahu k přírodě a všemu živému, budujeme společně sebeobslužné a pracovní návyky vedoucí ke zdravému životnímu stylu a emoční stabilitě. Děti se v kolektivu díky formám kooperativní výuky učí prosociálnímu chování, které se pozitivně promítá v procesu začlenění človíčka do společnosti.

Naše výchovně vzdělávací činnost směřuje k naplnění vize školky prostřednictvím konkrétních cílů:

  • vytvořit pro děti dobře vybavené zázemí, které bude podnětné a nápomocné jejich celkovému rozvoji
  • nabídnout dětem kvalitní vzdělávací plán respektující moderní přístupy v předškolním vzdělávání
  • udržet a rozšířit tým kvalifikovaných nadšených pedagogů sledujících aktuální trendy a přístupy ve vzdělávacím procesu
  • poskytnout dětem bezpečný prostor pro jejich hry, kreativitu, fantazii a snění
  • rodičům nabídnout nadstandardní osobní přístup spojený se vzájemným respektem a podílením se na výchovně-vzdělávacím procesu jejich dětí.

NOVINKY

Přečtěte si, co je nového
 

Dnes jsme zahájili se SOVÍ TŘÍDOU pod vedením zkušené mentorky Soni Blue projekt SAY HELLO TO THE WORLD. Děti se společně připravovaly na prezentaci sebe sama. Nejprve doplnily věty a informace o sobě zkoušely podat v anglickém jazyce. V měsíci listopadu budeme prvně navazovat online spojení s partnerskou školkou ve Slovinsku, kdy se děti budou...

A tu máme první krásná srdce pro zdravotnický personál Klaudiánovy nemocnice, kteří se v této složité době starají o pacienty nejen s Covidem. Tato aktivita byla součástí etické výchovy v mateřské škole. Děti si ji velmi užily. Rozvíjeli jsme sociální cítění a pocit sounáležitosti s místem, kde žiji. Výzvu připravila za centrum dobrovolníků pod...

Dnes, 9.10.2020 se MODRÁ, ČERVENÁ a SOVÍ třída zúčastnily již 3. ročníku akce ČISTÁ ŘEKA JIZERA. Jedná se o environmentální projekt s cílem zapojit děti a veřejnost do úklidu okolí řeky a uvědomění si důležitosti péče o životní prostředí. Děti se sešly se zástupci organizátora akce MAS Mladoboleslavský venkov na Krásné Louce. Byly vybaveny...

Zaujala Vás naše školka?

Vyplňte, prosíme, kontaktní údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.