ŠKOLNÍ PROJEKTY

projektová činnost MŠ

VANDRUŠKA SE UČÍ RÁDA

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002876

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cíle projektu: Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:

 • osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání,
 • inovativní vzdělávání dětí mateřských škol.


Nástroj povinné publicity je možné stáhnout na odkazu níže: 

Projekt je realizován v návaznosti na Výzvu č. 02_22_002 Šablony I OP JAK

Řídící orgán OP JAK MŠMT vydal ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Č. j.: MSMT- 22_002/0002876-01

NÁVAZNOST NA STRATEGIE: Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+;  Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2019– 2023

Specifické cíle: 

SC 2.2 Zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce, mimo jiné i uznáváním výsledků neformálního a informálního učení, s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí včetně podnikatelských a digitálních dovedností, a prosazováním zavádění duálních systémů odborné přípravy a učňovské přípravy

SC 2.3 Prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména v případě znevýhodněných skupin, od předškolního vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu až po terciární úroveň, jakož i vzdělávání a studium dospělých, včetně usnadnění vzdělávací mobility pro všechny a přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením 


Podporované aktivity projektu: 1.I/4Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ; 1.I/6 Inovativní vzdělávání dětí v MŠ (projektová výuka, tandemová výuka, vzdělávání s využitím nových technologií, zážitková pedagogika, aktivizující metody).

Zdroje financování: ESIF EU 453.450,-Kč

Doba realizace: 1.9.2022 - 31.8.2024

ABECEDA PŘEDŠKOLÁKA - ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ

REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018883

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání v mateřské škole včetně podpory extrakurikulárních aktivit a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Nástroj povinné publicity je možné stáhnout na odkazu níže:

Projekt je realizován v návaznosti na Výzvu č. 02_20_080 Šablony III - mimo hlavní město Praha k předkládání žádostí o podporu zjednodušených projektů z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Řídící orgán OP VVV MŠMT vydal ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE Č. j.: MSMT-40771/2020-2

Prioritní osa PO 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Investiční priorita IP 1 - Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora
rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání
a odborné přípravy

Specifický cíl SC 5 - Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce


Podporované aktivity projektu:  Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv /  Projektový den ve škole / Projektový den mimo školu / 

Zdroje financování: ESIF EU 273.404,-Kč

Doba realizace: 1.11.2020 - 31.8.2022

 

MEZIGENERAČNĚ 

Když se potkávají generace, dějí se zázraky!

V Mezi námi, o.p.s. a Mateřské škola Vandrovka s.r.o. podporujeme setkávání lidí všech generací. Přejeme si, aby si rozuměli ti nejstarší s těmi nejmladšími. Aby společně objevovali, jak krásné a obohacující jsou jejich světy, když se navzájem propojí.

Obecně prospěšná společnost Mezi námi šíří myšlenku mezigeneračního setkávání. Do projektů se má možnost zapojit zástupce jakékoliv generace, kterého aktivity osloví a má chuť se přidat.

POSLÁNÍ:

Podporujeme pravidelné, plánované propojování generace seniorů, dětí a lidí v produktivním věku, na základě jejich vnitřní motivace, v místní komunitě s cílem objevování, poznávání, obohacování a vzájemné úcty.

V programu POVÍDEJ dochází konkrétní skupiny dětí ze škol, školek za babičkami, dědečky do blízkého seniorského zařízení. Snahou je, aby seniorské zařízení navštěvovaly stejné děti. Účelem je navázání užších vazeb a snazší možnosti vzniku případných nových přátelství. Setkání probíhají převážně jednou za 3 až 4 týdny, většinou 45-60 minut nebo dle dohody. Náplní těchto setkání jsou aktivity výtvarné, hudební či pohybové nebo čtení, vyprávění, oslavy různých svátků. Naši koordinátoři setkání připravují a vždy se ho aktivně účastní. Obsahy těchto setkání jsou plánovány s přihlédnutím ke schopnostem a dovednostem dětí i seniorů a jsou přizpůsobeny aktuálním potřebám a možnostem. Náš program je nastaven tak, aby navazoval na činnosti v seniorských zařízeních a odpovídal vzdělávacímu plánu předškolních a školních zařízení.

​OBĚ SKUPINY OD SEBE DĚLÍ AŽ TŘI GENERACE

Děti nahlíží na svět vzdálený někdy i 90 let. Učí se tak úctě ke stáří, mají možnost se něco dozvědět o světě okolo nás z pohledu seniorů, poznat život v těchto zařízeních, vyslechnout zkušenosti, názory na různé věci. Společnost často vnímá staré lidi s despektem, proto je naší snahou pomáhat dětem, které se třeba v rodině nepotkávají s nejstarší generací, nahlížet na stáří jinýma očima. Pravidelná setkávání generací na druhé straně i aktivuje každodenní život seniorů. Dochází zde k přenosu radosti, energie, inspiraci prožít něco nového a chuti předat dětem své zkušenosti. Vzájemně se učí úctě, ohleduplnosti a mezigeneračnímu přátelství.

Realizace: 2022-23 / 2021-22 / 2020-21 / 2019-2020 / 2018-2019 / 2017-2018

partnerská zařízení: Dům s pečovatelskou službou Na Radouči


SAY HELLO TO THE WORLD

'Say Hello to the World' is an international project that connects children in kindergartens and schools by video network, where they can see each other live, wave to each other and learn their first foreign words. Much attention is given to learning about different cultures, traditions and ways of living. Children can show each other how they play, what songs they sing, what environment they live in, what food they eat, what language they speak, etc.

The purpose of the project is to motivate children through different interesting activities and thus teach them to loosen stereotypes, prejudices and intolerance to otherwise thinking, to foreigners, to people with special needs, elderly, etc. This will contribute to a greater quality of life, solidarity and respect, especially now, when the world is becoming increasingly open and accessible.

Every school and kindergarten that takes part in the 'Say Hello to the World' project and successfully implements the programme will obtain the honourable title 'A Tolerant Kindergarten' / 'A Tolerant School' that will make the children, parents and the whole professional team very proud. Schools and kindergartens thus show that children are taught tolerance and understanding of diversity in all forms. The "little" and the "big" ones acquire knowledge in the 'Say Hello to the World' project that will lead them towards understanding and understanding will lead them towards accepting.

Aims of the Programme

 • International cooperation becomes the aim of every kindergarten.
 • Solving problems of intolerance, overcoming stereotypes and prejudices by learning about narrower and wider social and cultural environment and understanding of intercultural and other differences.
 • Participation in the programme, learning and discovering home environment and the wider world develops children's national and civil awareness.
 • Children learn about formation of the society, different functions of closer social environment, professions, working and cultural environments.
 • Possibility of learning about different cultures and traditions.
 • By joining the Project, the children develop their creativity and use acquired knowledge in games, creations, dancing, singing, drawings, etc.
 • Connecting children from Europe and other countries, making friends.
 • Learning about the safe use of a computer.
 • Promotion of voluntariness and humanitarianism.

Realizace: 2021/2022

Realizace: Partner school 2020-2021 Vrtec Jožefe Maslo (Ilirska Bistrica, Slovinsko)

                   Partner school 2020-2021 Dječi Vrtić Bukovac (Záhřeb, Chorvatsko)

Markétina dopravní výchova

Jedná se o projekt Bezpečně na silnicích o.p.s., působící pod značkou Tým silniční bezpečnosti.

Aktivity projektu
-Semináře pro pedagogy akreditované MŠMT
-Inovativní didaktické materiály
-Preventivní program pro mateřské a základní školy
-Výtvarné a literární soutěže
-Interaktivní výukové hrací panely

Posláním projektu Markétina dopravní výchova je vytvářet prostředí, jež bude sloužit nejen k výchově a vzdělávání dětí i dospělých v oblasti bezpečnosti silničního provozu. Touto cestou bychom se rádi podíleli na podporování snižování dopravní nehodovosti a především množství zranění (i smrtelných) na silnicích.

Každý den se účastníme silničního provozu. Každý z nás v nějaké roli - chodec, cyklista, řidič motorového vozidla, atp. Víme, jak se v těchto rolích chovat? Známe pravidla bezpečného chování v silničním provozu? Bohužel každý rok se však setkáváme se statistikou dopravních nehod, kde jsou čísla jasná. Každoročně na českých silnicích vyhasínají životy lidí. Od těch nejmenší až po ty nejstarší. Naší snahou je problematiku bezpečnosti v silničním provozu šířit mezi širokou veřejnost. Tímto projektem cílíme s dopravní výchovou především na vzdělávání dětí v oblasti silničního provozu, čímž vychováváme budoucí řidiče.

Postavy, se kterými se učíte dopravní výchovu díky MDV, jsou skutečné. Jsou to osoby pracující v oblasti dopravní bezpečnosti řadu let a v současné době jsou to zástupci Týmu silniční bezpečnosti. Z kreslených dětí dospěli do živých dospělých a snaží se seznámit s problematikou bezpečnosti v silničním provozu širokou veřejnost.

Realizace: 2021/2022

JA Moje první peníze

Vzdělávací program JA Moje první peníze pomáhá dětem v předškolním a raném školním věku prostřednictvím aktivit a her porozumět roli peněz ve společnosti.

Cílová skupina:

Program je určen pro MŠ a 1. a 2. třídu ZŠ, tj. ve věku 5-8 let.

Forma výuky:

Program se skládá z pěti třicetiminutových bloků, vedených učitelem nebo dobrovolníkem z řad rodičů. Sada výukových materiálů obsahuje podrobnou metodickou příručku pro vedení kurzu a atraktivní pracovní materiály pro děti.

Obsah výuky:

 1. Dítě a jeho tělo, oblast biologická: Tohle, nebo tamto? O rozhodování
 2. Dítě a jeho psychika, oblast psychologická: Potřebuji vůbec to, co chci?
 3. Dítě a ten druhý, oblast interpersonální: Vydělaná koruna
 4. Dítě a společnost, oblast sociálně-kulturní: Ušetřená koruna
 5. Dítě a svět, oblast environmentální: Sdílená koruna

Vzdělávací program JA Moje první peníze byl připraven v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní a školní vzdělávání, který vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla, podle nichž školy v ČR pracují.

Program JA Moje první peníze je adaptací výukového programu JA Ourselves naší americké organizace Junior Achievement USA. Pro využití v České republice jsme jej upravili díky finanční podpoře našich partnerů.

Realizace: 2021/2022

SE SOKOLEM DO ŽIVOTA

Sokol, jako tělovýchovná organizace, funguje už přes 150 let a velkou měrou se podílí na tělesném rozvoji napříč českou populací. V projektu s názvem Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky se zaměřuje na nejmladší generaci - na předškoláky. U této věkové kategorie je důležité, aby si děti osvojily základy svých schopností a mohly se v pozdějším životě dále rozvíjet a zdokonalovat. Rozvoj pohybové gramotnosti patří mezi tyto základní pilíře stejně tak jako rozvoj řeči, myšlení či poznání. V projektu Se Sokolem do života se děti učí vnímat pohyb jako přirozenost a součást jejich života a to díky kladné motivaci, při které je všemi aktivitami provází postavičky zvířátek.
Metodika, která je pro projekt zpracovaná, vychází ze sokolského cvičení a mnohaleté praxe cvičitelek v oddílech pro předškoláky a rodiče a děti. V současné době je metodický materiál, který pedagogové dostávají v rámci projektu k dispozici, jedním z nejlépe zpracovaným materiálem osnov pro TV, který v naší republice máme.

Projekt je určený pro děti od 3 do 6 let, je pod záštitou MŠMT a Svazem měst a obcí (SMOČR). V jeho rámci děti plní nejrůznější pohybové aktivity, rozvíjí své poznání a čekají je i některé netradiční aktivity.

Všechny úkoly v projektu jsou rozděleny do pěti oblastí:
1) Přirozená cvičení
2) Obratnost
3) Dovednosti s míčem
4) Rozvíjení poznání
5) Netradiční činnosti

První tři z těchto pěti oblastí jsou věnovány pohybovým dovednostem, které mají za úkol rozvíjet u dětí základní pohyb jako takový. Díky těmto činnostem zjišťují, jak pracovat se svým tělem, jak koordinovat pohyby a zároveň zvyšují svoji tělesnou zdatnost.

Oblast, která se věnuje rozvíjení poznání, nabízí činnosti vhodné pro odpočinkové chvíle mezi cvičením či po něm.

Netradiční aktivity jsou vázány s ročními obdobími, děti tak poznávají, co se dá zažít v zimě nebo na podzim. Tyto činnosti jsou skupinovou záležitostí a zaberou více času, dávají proto příležitost uspořádat větší akci a zapojit do projektu i rodiče, sourozence nebo děti z jiné školky (jednoty) ve městě.

Každou z těchto oblastí reprezentuje zvířátko, podle kterého se děti mohou orientovat v jednotlivých úkolech. S kobylkou Emilkou trénují základní pohybová cvičení, s opičkou Haničkou obratnost a s ježečkem Marečkem cvičí s míčem. Veverka Věruška je učí novým věcem a rozvíjí jejich poznání a s beruškou Danuškou zkouší netradiční činnosti.

Projekt je rozdělený do tří kategorií podle obtížnosti, aby vyhovoval růstu a vývoji dětí v předškolním věku. Konkrétně to jsou tyto věkové skupiny - nejmladší kategorie 3-4 roky, prostřední kategorie ve věku 4-5 let a nejstarší děti ve věku 5-6 let.

Každá věková kategorie má svůj pracovní materiál (Sešit 1,2,3), ve kterém jsou zahrnuté všechny výše popsané oblasti s přiměřeným počtem úkolů a náročností.

Realizace:  2022-2023 / 2021-2022

ENVIRONMENTÁLNÍ UČEBNA POD ŠIRÝM NEBEM 

"PTAČÍ OÁZA"

Učebnou pod širým nebem nazýváme v širším pojetí celou školní zahradu v přírodním stylu uzpůsobenou k realizaci výchovně-vzdělávacího procesu prostřednictvím tvořivých a komunikativních metod tak, aby děti získaly povědomí o složitosti a podmíněnosti dějů v přírodě na základě vlastní přímé zkušenosti, prožitků ze zdarů i nezdarů vlastních pokusů a pozorovaní. Mateřská škola Vandrovka při plánování a realizaci přírodní zahrady jako učebny pod širým nebem respektovala přírodní zákony a koloběhy. Přizvaný zahradní architekt - ekopedagog využil dokonale místní zdroje, hledal levná a efektivní řešení v souladu s filosofií permakultury. Zahradní a terénní úpravy školní zahrady v přírodním stylu jsou realizovány v rámci první fáze projektu ZAHRADA V PŘÍRODNÍM STYLU MŠ VANDROVKA č. 05091861, který je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky. Fyzická realizace projektu je vymezena 1.9.2018 - 30.11.2019.

V užším slova smyslu je učebna pod širým nebem chápána jako tzv. "venkovní třída" (environmentální laboratoř), jež má formu hranatého přístřešku těsně přiléhajícího k severní stěně budovy mateřské školy. Učebna je navržena tak, že umožňuje edukativní pobyt venku po větší část roku. 

Specifickou, avšak velmi důležitou částí každé environmentální učebny pod širým nebem je soubor naučných (didakticky cílených) prvků, které mohou být rozmístěny jako samostatné objekty ve školní zahradě či soustředěny jako ucelená nabídka didaktických pomůcek a publikací, které jsou dětem volně k dispozici s cílem podporovat jejich zvídavost a touhu po objevování.

DIDAKTICKY CÍLENÉ PRVKY: vědecko-laboratorní koutek s vybavením (pinzety, lupy, pipety, zkumavky, odměrné válce, měřidla) / potravní labyrint, frotážový pult, sbírka hnízdních budek, kukátko, směrovky do hnízdišť, budka s instalovanou web kamerou, hmyzí domek, naučné publikace

Zdroje financování: dotace 109.900,-Kč Středočeský kraj / grant 90.000,- Kč ŠKO-ENERGO, s.r.o.

vlastní zdroje 136.000,-Kč

Realizace: 2019/2020MALÝ ZAHRADNÍK

Malý zahradník je vzdělávací program AGRO CS a.s., který je určený mateřským školám, zejména těm zaměřeným na přírodu, ekologickou výchovu, a dále na ty mateřské školy, které mají o tato témata zájem. Malý zahradník oslovuje především děti staršího předškolního věku, dle uvážení a zvyklostí jednotlivých mateřských škol ale lze vybrat témata vhodná i pro mladší předškoláky.

Cílem projektu je vzbudit u dětí zájem o přírodu, o procesy a zákonitosti, které v přírodě probíhají, budovat v dětech zodpovědnost, samostatnost, zdravou soutěživost. Cílem programu je mj. i vytvořit zahrady plné podnětů, kde se tvoří, zkoumá, objevuje. Školní zahrada by se v rámci projektu měla stát místem s bohatou možností výběru činností a her, které u dětí rozvíjejí vztah k přírodě, přírodním materiálům a lidské práci.

Zdroje financování: 3.000,-Kč / substráty, hnojiva, semínka a sazenice

Realizace: školní rok 2019/2020

KOMPOSTUJEME NA ŠKOLÁCH

Využívání organických zbytků kompostováním patří k novým návykům i v naší mateřské škole!

Naše prvotní zkušenosti ukazují, že třídění a kompostování organických zbytků se dá snadno zavést do běžného provozu MŠ. Pro naši potřebu postačí dvoukomorový kompostér vlastní výroby umístěný v produkční části nově revitalizované přírodní zahrady. Děti kompostování a pozorování krásy rozkladu  baví a mateřské škole to přináší obohacení výchovných a vzdělávacích programů, ale i úsporu nákladů, které platí za odvoz směsného odpadu.

V našem školním zařízení zpracováváme organické zbytky pouze ze školní kuchyně (čajové sáčky, slupky z ovoce a zeleniny, vaječné skořápky, kávová sedlina) a odumřelé části rostli ze záhonů.

Zapojením se do projektu Kompostuj.cz jsme získali výhody partnera projektu Kompostuj.cz. Sdílíme své zkušenosti jako partnerská organizace - škola. Získáváme osvětové materiály, metodické listy pro realizaci školního projektu Sběr organických zbytků a jejich kompostování pro další využití, metodické a pracovní listy pro zapojení problematiky předcházení vzniku bioodpadů do výuky.

Projekt kombinuje akreditované vzdělávání pedagogických pracovníků s výukovými programy pro děti mateřských škol.
Školy si také bude objednávat osvětové divadelní představení Vivat Kompostela a ověřené výukové programy a projekty.

Popis kompostovacího systému v MŠ Vandrovka:

Kompost je i přes svou malou popularitu základním prvkem každé správné zahrady. Kromě praktické funkce (recyklace nevyužitelných rostlinných zbytků na přírodní hnojivo) má i nenahraditelnou roli ve výchově (pochopení a praktické zažití cyklického hospodaření se surovinami, ale také pozorování rozkladačů a dalších organismů tohoto bohatého biotopu). Jednoduchý kompostér, zhotovený svépomocí v rámci společné akce s rodiči, je umístěn v zadní části zahrady ve stínu dvojice bříz. Zralý kompost bude použit k hnojení zeleninového záhonku a případně i dalších rostlin na zahradě.

Dvoukomorový kompostér bude průběžně plněn rostlinnými zbytky do větší komory, zralý kompost bude odebírán z menší komory, kam se (1x ročně, po jejím vyprázdnění) přehází obsah větší komory a nechá dozrát.

Odhadovaná životnost paletového kompostéru z měkkého dřeva bez impregnace obaleného fermacelovými deskami je 5-8 let.

PODPORA POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY V MŠ VANDROVKA

         Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

          Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Nástroj povinné publicity je možné stáhnout na odkazu níže:

Projekt je realizován v návaznosti na Výzvu 02_18_063 Šablony II k předkládání žádostí o podporu zjednodušených projektůz Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Řídící orgán OP VVV MŠMT Č. j.: MSMT-22966/2017

Prioritní osa PO 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Investiční priorita IP 1 - Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora
rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání
a odborné přípravy

Specifický cíl SC 1 - Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na


Podporované aktivity projektu: Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti polytechniky / Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv / Nové metody ve vzdělávání předškolních dětí / Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ / Projektový den ve škole / Projektový den mimo školu / Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí

Zdroje financování: ESIF EU 419.006,-Kč

Rok realizace: 2018 - 2020

ZAHRADA V PŘÍRODNÍM STYLU MŠ VANDROVKA

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky prostřednictvím Národního programu Životní prostředí

Cílem projektu je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím.


Nástroj povinné publicity je možné stáhnout na odkazu níže:

Rysem návrhu plánovaných úprav je snaha o maximální využití přírodních materiálů a vytvoření prvků, které rozvíjí základní dovednosti dětí a demonstrují přirozené přírodní pochody. Budou zde zastoupeny všechny základní přírodní materiály v různých podobách a formách - zemina, voda, vzduch, rostliny. Projekt zahrnuje kompletní návrh úprav zahrady mateřské školy, která je pojata v přírodním stylu. Zahrnuje přípravné práce (terénní úpravy), nezbytné ošetření
zeleně v řešeném území, úpravu stávajícího oplocení, návrh nových herních, vegetačních i společenských prvků, s maximálním využitím přírodních materiálů a zapojením prvků stávajících.

Součástí projektu je výsadba stromů, která odstraní nevhodnost pobytu dětí na otevřeném prostranství v horkých letních dnech. Dojde k vytvoření stinných ploch zahrady a členitějšího terénu. Pomocí terénních úprav, přírodních prvků a
rostlin zde vznikne soustava drobnějších samostatných prostorů, které umožní dětem rozmanitou, nerušenou a samostatnou hru - s pestrou nabídkou pohybových a smyslových podnětů.

- Vybudování nových herních prvků (taktilní chodníček z přírodních materiálů, tvořivá hromada, syslí nora, vrbové chýše, ohniště s palisádou)

- Instalace vertikálních vzdělávacích panelů a ptačí hry

- Výstavba přírodní kuchyňky se sušárnou na bylinky

- Vybudování vermikompostéru: navazující přednášky pro děti a divadlo o tom jak kompostovat, k čemu kompostér
slouží a jak ho využít

- Osázení záhonů zeleninou, bylinkami a květinami z předpěstovaných semínek ve třídách s aktivní účastí dětí

- Podpora druhové rozmanitosti, vytvoření prostředí vyhovující též pro kosmopolitní živočichy (např. ptáci - výsadba stromů jako zdroj potravy, budky, napajedla; hmyz - atraktivní druhy keřů pro motýly, krmítka, hmyzí domečky).

Obecné cíle projektu:

Záměrem plánovaných úprav je vytvořit atraktivní "přírodní učebnu" uprostřed městské zástavby a budovat tak u dětí přirozeně kladný vztah k přírodě. Na základě projektu vzniká inspirativní prostředí s příležitostmi k volné hře, zahrada, ve
které může dítě naslouchat, ochutnat, přivonět, ohmatat, pozorovat - místo, kde se všemi smysly zapojuje do aktivního zkoumání a poznávání přírodních dějů. Přímé pozorování a aktivní zapojení do činností v zahradě povede děti k hlubokému a osobnímu prožitku. Nové pojetí zahrady poskytuje mnoho variant, jak využívat čas venku. zahrady pomůže u dětí rozvíjet a podporovat fyzickou pohodu, zlepšovat tělesnou zdatnost i rozvíjet představivost při volné tvořivé hře.

Mateřskou školu navštěvují děti se speciálními vzdělávacími potřebami, s vadami řeči, děti s PAS, poruchou pozornosti, děti se sníženou adaptabilitou a jinými psychickými problémy. Koncepce zahrady je tedy pojata jako jakási zahradní
terapie či venkovní rehabilitace.

Vzhledem k aktivní účasti pedagogů, dětí, rodičů a veřejnosti na fázi plánování, realizace a údržby dochází k vytváření vazeb na místní komunitu a vytváření kladného vztahu k místu, kde žiji, nebo se vzdělávám. Projekt výrazně svými plánovanými aktivitami podporuje rozvoj klíčových kompetencí v environmentální výchově: senzitivita, vztah k místu - pocit sounáležitosti s přírodou.

Celkové uznatelné náklady: 460 238 Kč (100 %)

Dotace SFŽP: 391 203 Kč (85 %)

Příspěvek příjemce dotace: 69 035 Kč (15 %)

Rok realizace: 2018 - 2019

"Vandrujeme za řemesly s Ferdou mravencem"

Projekt zahrnuje provedení nutných stavebních úprav prostoru původně využívaného jako skla (zavedení vody a elektroinstalace, instalace oken a zabezpečení oken, zakoupení potřebného vybavení, nářadí a materiálu). Nové prostory dílny budou disponovat truhlářskými ponky, pracovními stoly, hrnčířským kruhem a pecí, stolním tkalcovským stavem, policemi pro skladování pomůcek pro environmentální výchovy (lupy, mikroskopy, síťky apod.). V návaznosti na výstup z dílny bude upraven přilehlý venkovní prostor, který bude sloužit jako rozšíření kapacit při realizaci vzdělávacích aktivit. Zpevněná plocha zámkovou dlažbou bude kryta pergolou poskytující zastínění a vybavena pracovním stolem s lavicemi.

Vybavení dětské dílny k polytechnickým činnostem:

- dětská truhlářská hoblice (ponk) se sadou základního nářadí umístěnou na zavěšené pomocné desce.

- police s nářadím pro vrtání, šroubování, lepení, řezání...

- koše s materiálem (odpadní dřevo z truhlárny)

- keramická pec a hrnčířský kruh

Polytechnické aktivity jako součást praktického života jsou rozšiřujícími činnostmi pro uspokojení zájmu o technické činnosti. Zkušenosti ukazují, že dobře připravené aktivity vzbuzují zájem u všech dětí i u velmi malých dětí. V rámci projektu jsme seskupili osvědčené a oblíbené aktivity.

Zdroje financování: vlastní zdroje MŠ / grant Škoda Auto, a.s. 195.000,-Kč

Rok realizace: 2017/2018

"Zdravá pětka pro mateřské školy"

Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Lektoři Zdravé 5 seznamují žáky v rámci dvouhodinového bloku zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem hodiny je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu.

Hrátky Zdravé 5 pro děti v MŠ. Metodika všech programů je konzultována s odborníky Státního zdravotního ústavu, členkou správní rady Nadačního fondu Albert MUDr. Jarmilou Rážovou, Ph.D., a je také schválena odborníkem na výživu, RNDr. Pavlem Suchánkem, blízkým spolupracovníkem Zdravé 5.

Zdroje financování: Nadační Fond Albert

Rok realizace: 2017/2018

"Mezigenerační setkávání"

Cíle: Zapojení seniorů do aktivní populace. Senioři se budou seberealizovat, předávat zkušenosti a zážitky dětem,
budou se cítit znovu potřební a důležití. Návštěva přinese užitek jak jim, tak i dětem. Děti se při společné práci naučí úctě ke starší generaci. Budou si babiček a dědečků vážit, uvědomí si náležitost této generace k rodině. V dnešní době jsou často prarodiče výdělečně činní a nemají možnost podílet se na výchově mladé generace. Tato spolupráce přináší dětem cennou životní zkušenost.

Rozsah spolupráce:

Senioři pro děti - ukázky řemesel a rukodělných prací, společná pracovní dílna v domově seniorů (artefiletika), společné sportovní

Aktivní senioři budou nenásilnou formou přirozeně vzbuzovat zájem u dětí MŠ a předávat své znalosti a dovednosti vázané na různá řemesla. Děti za seniory budou dojíždět a společně se budou snažit tvořit v rámci artefiletických dílen.
Děti se nápodobou a za pomoci paní učitelky budou věnovat rukodělným pracím a dílčím řemeslům starých časů, budou tak svědky přirozeného vývoje a současného pokroku, kdy nastupují řemesla zcela nová. Artefiletika je reflektivní, tvořivé
a zážitkové pojetí vzdělávání a výchovy, které vychází z vizuální kultury nebo jiných expresivních kulturních projevů (dramatických, hudebních, tanečních). Vizuální kulturou v našem projektu rozumíme výtvarné umění, vizuální stránky
médií a estetické stránky hmotné kultury a přírody. Cílem artefiletiky je obohacování kulturního kapitálu dětí MŠ a seniorů, rozvíjení jejich sociálních kompetencí a prevence psycho-sociálních selhávání prostřednictvím uměleckých aktivit reflektovaných v nehomogenní skupině.

Zdroje financování: vlastní zdroje MŠ / Mezigeneračně o.p.s.


Rok realizace: 2017 - 2019

"Podpora mateřských škol a základních škol tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti"

Po instalaci přístupového systému Smart Air a jeho naprogramování dle interní potřeby mateřské školy obdržely rodiče a zaměstnanci školy bezkontaktní přívěsky, které jim umožňují volný vstup do budovy dle programu. Tento systém zabraňuje neoprávněnému vniknutí cizích osob do budovy mateřské školy. Během provozní doby je hlavní vchod stále uzamčen, a přesto je vstup rodičům umožněn za použití přívěsku. Při ztrátě přívěsku dojde k okamžitému zablokování kódu pomocí karty a je znemožněno zneužití přívěsku cizí osobou. Systém je plně v provozu od 13.10.2017 a výrazně
zvýšil bezpečnost dětí docházejících do mateřské školy.

Zdroje financování: vlastní zdroje MŠ / MŠMT neinvestiční dotace 40.000,-Kč

Rok realizace: 2017