ŠKOLNÍ PROJEKTY

projektová činnost MŠ

ENVIRONMENTÁLNÍ UČEBNA POD ŠIRÝM NEBEM 

"PTAČÍ OÁZA"

Učebnou pod širým nebem nazýváme v širším pojetí celou školní zahradu v přírodním stylu uzpůsobenou k realizaci výchovně-vzdělávacího procesu prostřednictvím tvořivých a komunikativních metod tak, aby děti získaly povědomí o složitosti a podmíněnosti dějů v přírodě na základě vlastní přímé zkušenosti, prožitků ze zdarů i nezdarů vlastních pokusů a pozorovaní. Mateřská škola Vandrovka při plánování a realizaci přírodní zahrady jako učebny pod širým nebem respektovala přírodní zákony a koloběhy. Přizvaný zahradní architekt - ekopedagog využil dokonale místní zdroje, hledal levná a efektivní řešení v souladu s filosofií permakultury. Zahradní a terénní úpravy školní zahrady v přírodním stylu jsou realizovány v rámci první fáze projektu ZAHRADA V PŘÍRODNÍM STYLU MŠ VANDROVKA č. 05091861, který je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky. Fyzická realizace projektu je vymezena 1.9.2018 - 30.11.2019.

V užším slova smyslu je učebna pod širým nebem chápána jako tzv. "venkovní třída" (environmentální laboratoř), jež má formu hranatého přístřešku těsně přiléhajícího k severní stěně budovy mateřské školy. Učebna je navržena tak, že umožňuje edukativní pobyt venku po větší část roku. 

Specifickou, avšak velmi důležitou částí každé environmentální učebny pod širým nebem je soubor naučných (didakticky cílených) prvků, které mohou být rozmístěny jako samostatné objekty ve školní zahradě či soustředěny jako ucelená nabídka didaktických pomůcek a publikací, které jsou dětem volně k dispozici s cílem podporovat jejich zvídavost a touhu po objevování.

DIDAKTICKY CÍLENÉ PRVKY: vědecko-laboratorní koutek s vybavením (pinzety, lupy, pipety, zkumavky, odměrné válce, měřidla) / potravní labyrint, frotážový pult, sbírka hnízdních budek, kukátko, směrovky do hnízdišť, budka s instalovanou web kamerou, hmyzí domek, naučné publikace

Zdroje financování: dotace 109.900,-Kč Středočeský kraj / grant 90.000,- Kč ŠKO-ENERGO, s.r.o.

vlastní zdroje 136.000,-Kč

Realizace: 2019/2020MALÝ ZAHRADNÍK

Malý zahradník je vzdělávací program AGRO CS a.s., který je určený mateřským školám, zejména těm zaměřeným na přírodu, ekologickou výchovu, a dále na ty mateřské školy, které mají o tato témata zájem. Malý zahradník oslovuje především děti staršího předškolního věku, dle uvážení a zvyklostí jednotlivých mateřských škol ale lze vybrat témata vhodná i pro mladší předškoláky.

Cílem projektu je vzbudit u dětí zájem o přírodu, o procesy a zákonitosti, které v přírodě probíhají, budovat v dětech zodpovědnost, samostatnost, zdravou soutěživost. Cílem programu je mj. i vytvořit zahrady plné podnětů, kde se tvoří, zkoumá, objevuje. Školní zahrada by se v rámci projektu měla stát místem s bohatou možností výběru činností a her, které u dětí rozvíjejí vztah k přírodě, přírodním materiálům a lidské práci.

Zdroje financování: 3.000,-Kč / substráty, hnojiva, semínka a sazenice

Realizace: školní rok 2019/2020

KOMPOSTUJEME NA ŠKOLÁCH

Využívání organických zbytků kompostováním patří k novým návykům i v naší mateřské škole!

Naše prvotní zkušenosti ukazují, že třídění a kompostování organických zbytků se dá snadno zavést do běžného provozu MŠ. Pro naši potřebu postačí dvoukomorový kompostér vlastní výroby umístěný v produkční části nově revitalizované přírodní zahrady. Děti kompostování a pozorování krásy rozkladu  baví a mateřské škole to přináší obohacení výchovných a vzdělávacích programů, ale i úsporu nákladů, které platí za odvoz směsného odpadu.

V našem školním zařízení zpracováváme organické zbytky pouze ze školní kuchyně (čajové sáčky, slupky z ovoce a zeleniny, vaječné skořápky, kávová sedlina) a odumřelé části rostli ze záhonů.

Zapojením se do projektu Kompostuj.cz jsme získali výhody partnera projektu Kompostuj.cz. Sdílíme své zkušenosti jako partnerská organizace - škola. Získáváme osvětové materiály, metodické listy pro realizaci školního projektu Sběr organických zbytků a jejich kompostování pro další využití, metodické a pracovní listy pro zapojení problematiky předcházení vzniku bioodpadů do výuky.

Projekt kombinuje akreditované vzdělávání pedagogických pracovníků s výukovými programy pro děti mateřských škol.
Školy si také bude objednávat osvětové divadelní představení Vivat Kompostela a ověřené výukové programy a projekty.

Popis kompostovacího systému v MŠ Vandrovka:

Kompost je i přes svou malou popularitu základním prvkem každé správné zahrady. Kromě praktické funkce (recyklace nevyužitelných rostlinných zbytků na přírodní hnojivo) má i nenahraditelnou roli ve výchově (pochopení a praktické zažití cyklického hospodaření se surovinami, ale také pozorování rozkladačů a dalších organismů tohoto bohatého biotopu). Jednoduchý kompostér, zhotovený svépomocí v rámci společné akce s rodiči, je umístěn v zadní části zahrady ve stínu dvojice bříz. Zralý kompost bude použit k hnojení zeleninového záhonku a případně i dalších rostlin na zahradě.

Dvoukomorový kompostér bude průběžně plněn rostlinnými zbytky do větší komory, zralý kompost bude odebírán z menší komory, kam se (1x ročně, po jejím vyprázdnění) přehází obsah větší komory a nechá dozrát.

Odhadovaná životnost paletového kompostéru z měkkého dřeva bez impregnace obaleného fermacelovými deskami je 5-8 let.

PODPORA POLYTECHNICKÉ VÝCHOVY V MŠ VANDROVKA

         Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

          Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

Nástroj povinné publicity je možné stáhnout na odkazu níže:

Projekt je realizován v návaznosti na Výzvu 02_18_063 Šablony II k předkládání žádostí o podporu zjednodušených projektůz Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Řídící orgán OP VVV MŠMT Č. j.: MSMT-22966/2017

Prioritní osa PO 3 - Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Investiční priorita IP 1 - Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora
rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání
a odborné přípravy

Specifický cíl SC 1 - Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na


Podporované aktivity projektu: Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti polytechniky / Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv / Nové metody ve vzdělávání předškolních dětí / Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ / Projektový den ve škole / Projektový den mimo školu / Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí

Zdroje financování: ESIF EU 419.006,-Kč

Rok realizace: 2018 - 2020

ZAHRADA V PŘÍRODNÍM STYLU MŠ VANDROVKA

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky prostřednictvím Národního programu Životní prostředí

Cílem projektu je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím.


Nástroj povinné publicity je možné stáhnout na odkazu níže:

Rysem návrhu plánovaných úprav je snaha o maximální využití přírodních materiálů a vytvoření prvků, které rozvíjí základní dovednosti dětí a demonstrují přirozené přírodní pochody. Budou zde zastoupeny všechny základní přírodní materiály v různých podobách a formách - zemina, voda, vzduch, rostliny. Projekt zahrnuje kompletní návrh úprav zahrady mateřské školy, která je pojata v přírodním stylu. Zahrnuje přípravné práce (terénní úpravy), nezbytné ošetření
zeleně v řešeném území, úpravu stávajícího oplocení, návrh nových herních, vegetačních i společenských prvků, s maximálním využitím přírodních materiálů a zapojením prvků stávajících.

Součástí projektu je výsadba stromů, která odstraní nevhodnost pobytu dětí na otevřeném prostranství v horkých letních dnech. Dojde k vytvoření stinných ploch zahrady a členitějšího terénu. Pomocí terénních úprav, přírodních prvků a
rostlin zde vznikne soustava drobnějších samostatných prostorů, které umožní dětem rozmanitou, nerušenou a samostatnou hru - s pestrou nabídkou pohybových a smyslových podnětů.

- Vybudování nových herních prvků (taktilní chodníček z přírodních materiálů, tvořivá hromada, syslí nora, vrbové chýše, ohniště s palisádou)

- Instalace vertikálních vzdělávacích panelů a ptačí hry

- Výstavba přírodní kuchyňky se sušárnou na bylinky

- Vybudování vermikompostéru: navazující přednášky pro děti a divadlo o tom jak kompostovat, k čemu kompostér
slouží a jak ho využít

- Osázení záhonů zeleninou, bylinkami a květinami z předpěstovaných semínek ve třídách s aktivní účastí dětí

- Podpora druhové rozmanitosti, vytvoření prostředí vyhovující též pro kosmopolitní živočichy (např. ptáci - výsadba stromů jako zdroj potravy, budky, napajedla; hmyz - atraktivní druhy keřů pro motýly, krmítka, hmyzí domečky).

Obecné cíle projektu:

Záměrem plánovaných úprav je vytvořit atraktivní "přírodní učebnu" uprostřed městské zástavby a budovat tak u dětí přirozeně kladný vztah k přírodě. Na základě projektu vzniká inspirativní prostředí s příležitostmi k volné hře, zahrada, ve
které může dítě naslouchat, ochutnat, přivonět, ohmatat, pozorovat - místo, kde se všemi smysly zapojuje do aktivního zkoumání a poznávání přírodních dějů. Přímé pozorování a aktivní zapojení do činností v zahradě povede děti k hlubokému a osobnímu prožitku. Nové pojetí zahrady poskytuje mnoho variant, jak využívat čas venku. zahrady pomůže u dětí rozvíjet a podporovat fyzickou pohodu, zlepšovat tělesnou zdatnost i rozvíjet představivost při volné tvořivé hře.

Mateřskou školu navštěvují děti se speciálními vzdělávacími potřebami, s vadami řeči, děti s PAS, poruchou pozornosti, děti se sníženou adaptabilitou a jinými psychickými problémy. Koncepce zahrady je tedy pojata jako jakási zahradní
terapie či venkovní rehabilitace.

Vzhledem k aktivní účasti pedagogů, dětí, rodičů a veřejnosti na fázi plánování, realizace a údržby dochází k vytváření vazeb na místní komunitu a vytváření kladného vztahu k místu, kde žiji, nebo se vzdělávám. Projekt výrazně svými plánovanými aktivitami podporuje rozvoj klíčových kompetencí v environmentální výchově: senzitivita, vztah k místu - pocit sounáležitosti s přírodou.

Celkové uznatelné náklady: 460 238 Kč (100 %)

Dotace SFŽP: 391 203 Kč (85 %)

Příspěvek příjemce dotace: 69 035 Kč (15 %)

Rok realizace: 2018 - 2019

"Vandrujeme za řemesly s Ferdou mravencem"

Projekt zahrnuje provedení nutných stavebních úprav prostoru původně využívaného jako skla (zavedení vody a elektroinstalace, instalace oken a zabezpečení oken, zakoupení potřebného vybavení, nářadí a materiálu). Nové prostory dílny budou disponovat truhlářskými ponky, pracovními stoly, hrnčířským kruhem a pecí, stolním tkalcovským stavem, policemi pro skladování pomůcek pro environmentální výchovy (lupy, mikroskopy, síťky apod.). V návaznosti na výstup z dílny bude upraven přilehlý venkovní prostor, který bude sloužit jako rozšíření kapacit při realizaci vzdělávacích aktivit. Zpevněná plocha zámkovou dlažbou bude kryta pergolou poskytující zastínění a vybavena pracovním stolem s lavicemi.

Vybavení dětské dílny k polytechnickým činnostem:

- dětská truhlářská hoblice (ponk) se sadou základního nářadí umístěnou na zavěšené pomocné desce.

- police s nářadím pro vrtání, šroubování, lepení, řezání...

- koše s materiálem (odpadní dřevo z truhlárny)

- keramická pec a hrnčířský kruh

Polytechnické aktivity jako součást praktického života jsou rozšiřujícími činnostmi pro uspokojení zájmu o technické činnosti. Zkušenosti ukazují, že dobře připravené aktivity vzbuzují zájem u všech dětí i u velmi malých dětí. V rámci projektu jsme seskupili osvědčené a oblíbené aktivity.

Zdroje financování: vlastní zdroje MŠ / grant Škoda Auto, a.s. 195.000,-Kč

Rok realizace: 2017/2018

"Zdravá pětka pro mateřské školy"

Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Lektoři Zdravé 5 seznamují žáky v rámci dvouhodinového bloku zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem hodiny je motivovat děti k automatickému přijetí zásad zdravé výživy a jejich přirozené implementaci do životního stylu.

Hrátky Zdravé 5 pro děti v MŠ. Metodika všech programů je konzultována s odborníky Státního zdravotního ústavu, členkou správní rady Nadačního fondu Albert MUDr. Jarmilou Rážovou, Ph.D., a je také schválena odborníkem na výživu, RNDr. Pavlem Suchánkem, blízkým spolupracovníkem Zdravé 5.

Zdroje financování: Nadační Fond Albert

Rok realizace: 2017/2018

"Mezigenerační setkávání"

Cíle: Zapojení seniorů do aktivní populace. Senioři se budou seberealizovat, předávat zkušenosti a zážitky dětem,
budou se cítit znovu potřební a důležití. Návštěva přinese užitek jak jim, tak i dětem. Děti se při společné práci naučí úctě ke starší generaci. Budou si babiček a dědečků vážit, uvědomí si náležitost této generace k rodině. V dnešní době jsou často prarodiče výdělečně činní a nemají možnost podílet se na výchově mladé generace. Tato spolupráce přináší dětem cennou životní zkušenost.

Rozsah spolupráce:

Senioři pro děti - ukázky řemesel a rukodělných prací, společná pracovní dílna v domově seniorů (artefiletika), společné sportovní

Aktivní senioři budou nenásilnou formou přirozeně vzbuzovat zájem u dětí MŠ a předávat své znalosti a dovednosti vázané na různá řemesla. Děti za seniory budou dojíždět a společně se budou snažit tvořit v rámci artefiletických dílen.
Děti se nápodobou a za pomoci paní učitelky budou věnovat rukodělným pracím a dílčím řemeslům starých časů, budou tak svědky přirozeného vývoje a současného pokroku, kdy nastupují řemesla zcela nová. Artefiletika je reflektivní, tvořivé
a zážitkové pojetí vzdělávání a výchovy, které vychází z vizuální kultury nebo jiných expresivních kulturních projevů (dramatických, hudebních, tanečních). Vizuální kulturou v našem projektu rozumíme výtvarné umění, vizuální stránky
médií a estetické stránky hmotné kultury a přírody. Cílem artefiletiky je obohacování kulturního kapitálu dětí MŠ a seniorů, rozvíjení jejich sociálních kompetencí a prevence psycho-sociálních selhávání prostřednictvím uměleckých aktivit reflektovaných v nehomogenní skupině.

Zdroje financování: vlastní zdroje MŠ / Mezigeneračně o.p.s.


Rok realizace: 2017/2018

"Podpora mateřských škol a základních škol tvořených třídami 1. stupně s počtem tříd do pěti"

Po instalaci přístupového systému Smart Air a jeho naprogramování dle interní potřeby mateřské školy obdržely rodiče a zaměstnanci školy bezkontaktní přívěsky, které jim umožňují volný vstup do budovy dle programu. Tento systém zabraňuje neoprávněnému vniknutí cizích osob do budovy mateřské školy. Během provozní doby je hlavní vchod stále uzamčen, a přesto je vstup rodičům umožněn za použití přívěsku. Při ztrátě přívěsku dojde k okamžitému zablokování kódu pomocí karty a je znemožněno zneužití přívěsku cizí osobou. Systém je plně v provozu od 13.10.2017 a výrazně
zvýšil bezpečnost dětí docházejících do mateřské školy.

Zdroje financování: vlastní zdroje MŠ / MŠMT neinvestiční dotace 40.000,-Kč

Rok realizace: 2017