MŠ Vandrovka se představuje

Jsme soukromá česko-anglická mateřská školka zapsaná v rejstříku škol MŠMT nabízející jedinečné motivující prostředí pro Vaše děti.

Realizované vzdělávací a výchovné činnosti jsou plně v souladu s celkovou vizí mateřské školy a s RVP PV. Nabízíme podnětné a zároveň bezpečné prostředí umožňující dětem plně rozvíjet vlastní potenciál a talent. V dětech se snažíme objevovat a podporovat nadání ve všech vzdělávacích oblastech, motivujeme je, individuálně s nimi pracujeme. Kvalitní vzdělávací programy předkládáme dětem formou nabídky rozmanitých činností, kdy děti mají právo volby. Tento pedagogický přístup se po pěti letech jeví jako velmi efektivní, u dětí buduje samostatnost, zodpovědnost, sociální cítění při spolurozhodování, pocit sounáležitosti s kolektivem a pocit respektu.

Prostředí školky je díky docházce dětí různých národností multikulturní. Děti se učí vzájemné toleranci, mají jedinečný kontakt s cizími jazyky a kulturami. Naši anglicky mluvící lektoři jsou pro ně samozřejmou součástí školkové rodiny, přirozeně s nimi komunikují. MŠ Vandrovka je místem, kde neexistují jazykové bariéry.

MŠ Vandrovka je školou rodinného typu. Upřednostňujeme a zaručujeme kvalitu nad kvantitou, třídní kolektiv je tvořen 10 - 12 dětmi stejného věku. Podporujeme vzdělávání nadprůměrných dětí a zároveň dětí s různým handicapem, přenášíme tak pojem "inkluze" do reálného života školky.

Mateřská škola Vandrovka vznikla jako soukromá iniciativa v roce 2012. Hlavním cílem projektu bylo vytvoření alternativy k systému státního předškolního vzdělávání. Původní koncepce jedné třídy se smíšeným dětským kolektivem se během pěti let proměnila ve vyhledávanou instituci s dobrým jménem, kde se děti scházejí v pěti třídách věkově homogenních.

Režim dne, tempo výuky, vzdělávací nabídka i jídelníček respektuje potřeby a vývojová specifika dětí určitého věku.

Naše vzdělávací programy jsou určeny dětem všech národností ve věku již od 18 měsíců do 7 let.

Můžeme se pochlubit návazností v podobě klubu pro školáky, který supluje funkci školní družiny, nabízí rodičům nejen péči o děti v době, kdy docházejí do zaměstnání, ale přináší dětem intenzivní kontakt s anglickým jazykem, pestrou paletu výtvarných aktivit, pohybových aktivit. Dětem s docházkou na první stupeň základní školy nabízíme smysluplné trávení volného času v bezpečném prostředí.

Zázemí soukromé mateřské školky je ve vlastní moderní budově. Prostory jsou schváleny k provozování zařízení péče o předškolní děti, splňují všechny hygienické normy. Budova se nachází v klidné lokalitě poblíž národní přírodní památky Radouč, kam je směřována řada vzdělávacích aktivit. Ke školce přiléhá zahrada, která zajišťuje dětem bezpečný prostor pro pobyt venku, hry na písku a prolézačkách. V zadní části poskytuje dětem stín vzrostlá vegetace a malá školní biozahrádka včetně bylinkové spirály nabízí dětem radost z vlastních výpěstků.

AKTIVITY

 • projektové dny =   Halloween, Vánoční jarmark, Sv. Valentýn, Masopust, Sv. Patrik, pálení čarodějnic,Vítání , Egg hunt, Den Země, Svátek matek  a otců, mezigenerační setkávání, Evropský den jazyků
 • anglický jazyk = každodenní výuka anglického jazyka dle metodiky Wattsenglish, certifikát o absolvování kurzu
 • polytechnická výchova = řemeslné dílničky, exkurze do výroby, práce s netradičním materiálem, hra s konstruktivními stavebnicemi, zajímavé  techniky
 • environmentální výchova  = vede děti k lásce a úctě k přírodě, její ochraně
 • zahradní pedagogika =  vede děti k vytváření pracovních návyků, společně si budujeme a udržujeme naší biozahrádku
 • NTC learning = jedinečná metoda tréninku paměti od útlého dětství,  tvorba nervových zápojů a jejich pravidelné obnovování, práce s abstraktními obrázky
 • kulturní a hudební aktivity = návštěva divadelních představení, koncerty, hudební dílničky
 • sportovní aktivity = plavecký kurz, olympijské
 • charitativní projekt Adopce na dálku = podpora malého chlapce Saiju Salvaraje v Indii - morální aspekt vzdělávání v MŠ, děti se učí projevu solidarity


STRAVA

Naše školka disponuje krásnou kuchyní, v níž naše paní kuchařka připravuje dopolední a odpolední svačiny, servíruje teplé jídlo k obědu dovezené pečlivě vybraným dodavatelem. Strava je vybírána tak, aby byla pestrá a chutná a zároveň splňovala požadavky na normové hodnoty spotřebního koše dětí předškolního věku. Každý den děti mají dostatek zeleniny a ovoce. Aktuální jídelníček najdete vyvěšen na nástěnce v šatně.

Pitný režim zajištěn po celý den - ovocný nebo dětský čaj, voda, ovocné šťávy.

PREVENCE

Spolupráce s odborníky:

 • Mgr. Jana Pelinka Doksanská - dětský psycholog
 • Mgr. Martina Večeřová / Mgr. Karin Meisnerová - klinický logoped
 • prevence zubního kazu - program ZPŠ
 • zdravá výživa - program nadačního fondu Albert Zdravá 5
 • pravidelný screening zraku Ortoptika Dr. Očko