VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA

VANDRUJEME ŠIRÝM SVĚTEM S FERDOU MRAVENCEM

Naše třídní vzdělávací plány vycházejí z nově kompilovaného školního vzdělávacího programu, který je zpracován v souladu s rámcovým vzdělávacím plánem pro předškolní vzdělávání vydaným MŠMT a je rozdělen do pěti integrovaných bloků. Program je koncipován jako dlouhodobý celoškolní projekt s názvem: "Vandrujeme širým světem s Ferdou mravencem". Postava Ferdy mravence byla zvolena pro svoji jedinečnou povahu a schopnost naučit se téměř všem řemeslem i dovednostem zcela záměrně. Ferda je báječným průvodcem dětí ve velkém světě, kdy je trpělivě učí, vysvětluje, ukazuje, nabádá a pomáhá paním učitelkám jako dobrý kamarád.

Měsíční námětové projektové bloky zpracovává třídní učitel s ohledem na věk dětí, jejich vývojovou úroveň a též hlavní zájmy. Naši učitelé mají ke každému tématu k dispozici zásobník doprovodných materiálů, které jsou zdrojem informací, inspirace a pomoci při každodenní realizaci třídních vzdělávacích plánů. Při tvorbě denního programu sleduje učitelka určitý pedagogický záměr - umožnit dětem prožít něco, co by jim přineslo radost, zdokonalilo jejich tvořivé schopnosti a dalo nové poznatky - děti rozvíjejí klíčové kompetence v podobě konkrétních výstupů. Hra v dětech probouzí tvořivou energii a rozvíjí v nich společenské cítění. Za radostí je třeba také vidět nejen šťastné úsměvy, ale i zaměstnané ruce a mysl dětí. Součástí školního vzdělávacího programu jsou pravidelně zařazovány projektové dny, ve kterých se děti zaměřují na konkrétní polytechnické a environmentální aktivity.

WATTSENGLISH

Do vzdělávacího programu zařazujeme každý den výuku angličtiny. Podle našich bohatých zkušeností víme, že právě předškolní věk je nejlepší na to, aby dítě začalo s výukou dalšího jazyka. Jazyk vyučujeme podle metodiky Steva Wattse - pomocí hry, hudby a interaktivních pomůcek. Cizí jazyk vyučují lektoři - rodilí mluvčí. 

NTC LEARNING

V naší školce se pracuje též s unikátní metodou tréninku dětské paměti, pedagogický tým MŠ Vandrovka je proškolen odborníky z dětské Mensy ČR. NTC Learning je unikátní systém učení dětského mozku za pomoci cvičení, které mají
vědecký základ v průkaznosti zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku, kdy se prokazatelně tvoří až 75 % nervových zápojů do věku 7 let.


VANDRUJEME ŠIRÝM SVĚTEM S FERDOU MRAVENCEM

Časový harmonogram projektu: 2023 - 2026


Popis projektu: V rámci dlouhodobého projektu MŠ Vandrovka, který propojuje prvky polytechnické a environmentální výchovy, věnujeme dílčí část řemeslům. Spolu s partnerskými organizacemi se děti z MŠ vydají za poznáním tradičních historických i současných řemesel. Naše několikaměsíční bádání bude završeno spaním ve školce, které je motivováno řemeslným "vandrováním".

Metodika práce s dětmi:

1.     Polytechnická výchova realizovaná prostřednictvím třídního vzdělávacího plánu

2.     Environmentální výchova realizovaná prostřednictvím třídního vzdělávacího plánu

3.     Vzdělávací činnosti podporující rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti v rámci předškolního vzdělávání

4.     Odborné exkurze do partnerských organizací/institucí formálního i neformálního vzdělávání

5.     Pracovní dílny realizované v prostorách partnerských organizací/institucí

Výchovně vzdělávací metody uplatňované v mateřské škole Vandrovka:

- smyslové hry, hry rozvíjející paměť, hry rozvíjející konstrukční dovednosti (práce se stavebnicí), hry motivující k žádoucí činnosti a trénující soustředění, vůli, sebeovládání i trpělivost

- pozorování, zkoumání vlastností materiálů, vlastní experiment

- rozhovory rozvíjející orientaci v prostoru, popisné metody

- napodobování grafických tvarů a symbolů, činností

- navození přirozených i modelových situací, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého

- řízená pracovní činnost vycházející z dodržování stanovených postupů, orientace v čase

- třídění, přiřazování, porovnávání

- pracovní listy a postupy podporující rozvoj jemné motoriky, koordinaci ruky a oka, pravolevou orientaci na ploše a v
prostoru

- navození situací vyžadujících řešení daného problému, rozvoj logického myšlení

- volba aktivit podporujících důvěru dítěte ve vlastní síly a schopnosti

- přiměřené činnosti, které umožní dítěti dosáhnout úspěchu, ocenění snahy a úsilí