VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA

VANDRUJEME ZA ŘEMESLY S FERDOU MRAVENCEM

Náš výukový program vychází z nově kompilovaného školního vzdělávacího plánu, který je zpracován v souladu s rámcovým vzdělávacím plánem pro předškolní vzdělávání a je rozdělen do pěti integrovaných bloků. Program je koncipován jako dlouhodobý celoškolní projekt s názvem: "Vandrujeme za řemesly s Ferdou mravencem".

Měsíční námětové projektové bloky zpracovává třídní učitel s ohledem na věk dětí, jejich vývojovou úroveň a též hlavní zájmy. Naši učitelé mají ke každému tématu k dispozici zásobník doprovodných materiálů, které jsou zdrojem informací, inspirace a pomoci při každodenní realizaci třídních výukových plánů. Při tvorbě třídního programu sleduje učitelka určitý záměr - umožnit dětem prožít něco, co by jim přineslo radost, zdokonalilo jejich tvořivé schopnosti a dalo nové poznatky. Hra v dětech probouzí tvořivou energii a rozvíjí v nich společenské cítění. Za radostí je třeba také vidět nejen šťastné úsměvy, ale i zaměstnané ruce a mysl dětí. Součástí školního projektu jsou nově zaváděny řemeslné dny, ve kterých se budeme se všemi dětmi zaměřovat na konkrétní řemeslné činnosti.

WATTSENGLISH

Do vzdělávacího programu zařazujeme každý den výuku angličtiny. Podle našich bohatých zkušeností víme, že právě předškolní věk je nejlepší na to, aby dítě začalo s výukou dalšího jazyka. Jazyk vyučujeme podle metodiky Steva Wattse - pomocí hry, hudby a interaktivních pomůcek.

NTC LEARNING

V naší školce se pracuje též s unikátní metodou tréninku dětské paměti, pedagogický tým MŠ Vandrovka je proškolen odborníky z dětské Mensy ČR. NTC Learning je unikátní systém učení dětského mozku za pomoci cvičení, které mají
vědecký základ v průkaznosti zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku, kdy se prokazatelně tvoří až 75 % nervových zápojů do věku 7 let.


CESTA FERDY MRAVENCE, ANEB VANDRUJEME ZA ŘEMESLY

Časový harmonogram projektu: 2017 - 2022


Popis projektu: V rámci dlouhodobého projektu MŠ Vandrovka, který propojuje prvky polytechnické a environmentální výchovy, věnujeme dílčí část řemeslům. Spolu s partnerskými organizacemi se děti z MŠ vydají za poznáním tradičních historických i současných řemesel. Naše několikaměsíční bádání bude završeno spaním ve školce, které je motivováno řemeslným "vandrováním".

Cesta Ferdy mravence: polytechnická a environmentální výchova nejmenších, věková skupina 2 - 3 let

Vandrujeme za řemesly: polytechnické a environmentální vzdělávání dětí ve věku 4 - 7 let

Metodika práce s dětmi:

1.     Polytechnická výchova realizovaná prostřednictvím třídního vzdělávacího plánu

2.     Environmentální výchova realizovaná prostřednictvím třídního vzdělávacího plánu

3.     Vzdělávací činnosti podporující rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti v rámci předškolního vzdělávání

4.     Odborné exkurze do partnerských organizací/institucí formálního i neformálního vzdělávání

5.     Pracovní dílny realizované v prostorách partnerských organizací/institucí

Výchovně vzdělávací metody uplatňované v mateřské škole Vandrovka:

- smyslové hry, hry rozvíjející paměť, hry rozvíjející konstrukční dovednosti (práce se stavebnicí), hry motivující k žádoucí činnosti a trénující soustředění, vůli, sebeovládání i trpělivost

- pozorování, zkoumání vlastností materiálů, vlastní experiment

- rozhovory rozvíjející orientaci v prostoru, popisné metody

- napodobování grafických tvarů a symbolů, činností

- navození přirozených i modelových situací, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého

- řízená pracovní činnost vycházející z dodržování stanovených postupů, orientace v čase

- třídění, přiřazování, porovnávání

- pracovní listy a postupy podporující rozvoj jemné motoriky, koordinaci ruky a oka, pravolevou orientaci na ploše a v
prostoru

- navození situací vyžadujících řešení daného problému, rozvoj logického myšlení

- volba aktivit podporujících důvěru dítěte ve vlastní síly a schopnosti

- přiměřené činnosti, které umožní dítěti dosáhnout úspěchu, ocenění snahy a úsilí