PROGRAMY

Naše třídy jsou označeny barevně pro snadné vizuální rozlišení a lepší orientaci dětí a rodičů ve škole. Díky malému kolektivu poskytují třídy dostatečně velký prostor pro hraní, zábavu, učení i odpočinek. Třídy jsou uspořádány polycentricky tak, aby dětem zajistily bezpečné prostředí pro hru, byly podnětné pro vzdělávací činnosti a navodily tu správnou atmosféru pro odpočinek. Každá třída je vybavena s ohledem na věk dětí, které ji navštěvují. Dané centrum poskytuje dětem kontakt s reálným prostředím, učí je šetrnému zacházení se svěřenými předměty, vybízí ke spolupráci  s vrstevníky i pedagogem, podporuje samostatnost a celostní rozvoj osobnosti.


POLYTECHNICKÉ
CENTRUM


Děti společně se svými vrstevníky navrhují, budují, organizují své malé velké projekty, zapojují se do stavební a konstruktivní činnosti, rozvíjejí svojí představivost, jemnou motoriku, zdokonalují se v koordinaci pohybů, orientují se na pracovní ploše. Prostor polytechnického centra je vybaven stavebnicemi (Lego, Seva, Kapla), sety kostek různých velikostí, velkými i menšími auty, dopravními značkami a dopravním kobercem, stavebními bloky budov, truhlářskými hoblicemi s dětským nářadím, předměty z různých materiálů a různých velikostí, které slouží ke zkoumání, montování, porovnávání a kombinování.


DRAMATICKÉ
CENTRUM

Všechny děti si rády a neustále "na něco" hrají - je to velmi důležitá forma vzdělávacího a výchovného procesu, při které se připravují na budoucí praktický život, povolání a zájmovou činnost. Dekorace a rekvizity vedou děti ke hře, nabízí jim určitá témata a zvyšují jejich aktivní zapojení. Mezi charakteristické vybavení dramatického centra ve třídách patří: divadelní souprava s maňásky, domeček s nábytkem a lidskými postavičkami, panenky s postýlkou, kočárkem a oblečky, kuchyňský kout s nádobím a sety potravin, kalkulačka, pokladna, telefony, divadelní kostýmy.

KNIŽNÍ CENTRUM


Tento koutek ve třídě bychom mohli označit též jako centrum čtení, poslechu i psaní. Předškoláci mají pro práci s písmenky a obrázky k dispozici magnetickou tabuli, mladší děti mají malé magnetické tabulky, nástěnky, psací tabulky. V rámci grafomotorických cvičení se prvně setkávají s fenoménem psaní. V knižním centru se děti seznamují s abecedními proužky, učí se identifikovat první i poslední písmena. Ve chvílích volna se mohou uvelebit na pohodlném gauči či na polštářku a prohlížet rozmanité dětské knihy z řad beletrie i encyklopedií. V příjemné atmosféře zde mohou naslouchat příběhům čteným i reprodukovaným. Děti nenásilnou formou rozvíjejí lásku k četbě, podporují fantazii a touhu po vědění.


UMĚLECKÉ CENTRUM

Děti zde svobodně vyjadřují svůj osobitý umělecký styl. Ztvárňují svůj svět na papír či v podobě trojrozměrných modelů. Samostatně či pod dohledem stříhají, lepí, kreslí, malují, modelují, značkují, kroužkují, vyrábějí. Seznamují se s výtvarnými pomůckami i uměleckými předměty. Kromě výtvarného umění v tomto centru tříbí hudební sluch a smysl pro rytmus. Společné muzicírování je oblíbenou aktivitou dětí všech věkových kategorií.

LOGICKÉ CENTRUM

Logické centrum je řídící centrum, jakýsi "mozek" celé třídy, odkud vychází nápady, náměty, podněty, nabídky či pokyny. Hlavní jeho součástí je stůl kruhového tvaru, kde se všechny děti schází, vytvářejí skupinky, spolupracují, zkoumají, měří, váží, porovnávají, počítají, tříbí své kognitivní schopnosti při práci s puzzle dílky, flashkarty, tlačítky, samolepkami, měřidly, váhou, lupou, zrcadlem či mikroskopem. Badatelská činnost je v naší mateřské škole podporována již od útlého věku
dětí. Děti mohou experimentovat s různými přírodními bezpečnými materiály, objevují svět a učí se aktivnímu přístupu k řešení nastolených problémů, rozšiřují svůj zájem o okolní svět. V tomto centru se děti setkávají s unikátní metodou tréninku paměti NTC realizovanou dětskou Menzou ČR.


V závislosti na věku Vašeho dítěte Vám můžeme nabídnout jeden ze čtyř vzdělávacích programů naší mateřské školy. Programy jsou inspirovány novým školním vzdělávacím programem VANDRUJEME ZA ŘEMESLY S FERDOU MRAVENCEM. Pedagogové zapojeni v jednotlivých programech vychází ze základního vzdělávacího dokumentu ve své práci, jeho obsah a formu přizpůsobují vývojovým specifikům a individuálním možnostem dětí v daném programu zapsaných.

program A: ŠKOLKA PRO NEJMENŠÍ 2 - 3 roky

Děti  docházející do žluté a zelené třídy jsou vedeny laskavou paní učitelkou a zdravotní sestrou, které jim pomáhají v adaptaci na nové prostředí, ulehčují přechod z rodinného zázemí domova do nového kolektivu dětí a dospělých. Spolupráce s rodinou je v adaptačním režimu velmi úzká a důležitá pro úspěšné dokončení procesu zvykání si dítěte na nové prostředí. Díky novým podnětům a motivujícímu přístupu "tet" si děti rychle osvojují hygienické návyky, odkládají plenky. Režim dne je přizpůsoben potřebám našich nejmenších - hrát si a odpočívat. Velký důraz klademe na zařazování pohybových aktivit a pobyt na čerstvém vzduchu. Chuť k jídlu je posílena společným stolováním u kulatého stolu. Pravidelně se opakující aktivity rutinního charakteru dávají dětem jistotu a řád, které v tomto věku velmi potřebují ke svému zakotvení a spokojenosti.

program B: MATEŘSKÁ ŠKOLA 3,5 - 4,5 let

Červená a modrá třída nabízí dětem mladšího předškolního věku pravidelnou docházku. Zde děti již zvládají základy sebeobslužných činností, jsou mnohem samostatnější a nezávislejší. Stále si rády hrají a hrou je vyplněna podstatná část jejich dne, avšak touží již po nových poznatcích, příbězích, informacích. Těší je řemeslné aktivity, výtvarné činnosti, výuka angličtiny, společné muzicírování i pohybové chvilky. Ve třídě již mají své úkoly, které plní, učí se zodpovědnosti. Lépe se orientují v čase i prostoru. Seznamují se s prvními grafomotorickými cvičeními i tvary písmen. Děti prožívají radost z vlastních úspěchů. Přítomný pedagog je provází a monitoruje rozvoj jejich potenciálu, objevuje jejich nadání. Děti si sami stanovují třídní pravidla a společně se podílí na jejich plnění, uvědomují si sílu kamarádství a učí se pomáhat si navzájem, respektují odlišnosti v rámci kolektivu. Nadstandardní vzdělávací aktivity jsou poskytovány všem dětem v dopoledních hodinách, z tohoto důvodu nepropagujeme odpolední zájmové kroužky. Odpolední program je uzpůsoben náročnosti dopoledních činností a je zaměřen zejména na pohybové aktivity a spontánní hry.

program C: PŘEDŠKOLNÍ TŘÍDA 5 - 7 let

Děti v předškolní třídě jsou cíleně připravovány na zápis do základní školy a bezproblémový přechod k povinné školní docházce. Dokáží se samostatně vyjadřovat verbálně, výtvarně i hudebně, mají základní vědomosti z oblasti přírodních věd. Jsou schopny respektovat dospělého, podřídit se společně stanoveným pravidlům chování, uplatňují základní společenské návyky a odpovídají za své jednání v běžných situacích ve třídě. Pedagog volenými činnostmi posiluje vůli a vytrvalost dětí, prodlužuje délku soustředění. Monitoruje tělesnou zdatnost, mentální zralost a emoční stabilitu předškoláka. S rodiči domlouvá případné individuální potřeby dalšího odborného vedení - zapojení logopeda, předškolního psychologa apod. I zde je kromě řízeného výchovně-vzdělávacího procesu prostor pro spontánní hry a pobyt venku. Klidový čas po obědě je využíván pro budování kladného vztahu ke čtení. Děti mají k dispozici barevné dětské časopisy a knížky.