MATEŘSKÁ ŠKOLA VANDROVKA

Česko-anglická mateřská škola s rozšířenou polytechnickou a environmentální výchovou

Pro harmonický psychomotorický rozvoj je dlouhodobá a cílená práce s dítětem tak, jak je uskutečňována v našem předškolním zařízení, tou nejlepší variantou.

Děti si navyknou na pravidelnost, řád a opakující se denní režim. To jim napomáhá lépe se orientovat v čase i prostoru. Pokroky ve vývoji malých človíčků jsou jednodušší a rychlejší. Naši zkušení pedagogové se mohou zaměřit na vzdělávací cíle v jednotlivých fázích, volí citlivý přístup, respektují individuální potřeby dětí, opakují a prohlubují vědomosti, vytváří konkrétní zážitkové situace. Odpolední program je uzpůsoben náročnosti dopoledních činností a je zaměřen zejména na spontánní hry, pohybové aktivity a badatelské činnosti na školní zahradě. Programy MŠ Vandrovka s.r.o. jsou vhodné pro děti od 2 do 7 let.

Děti nejsou vytrženy z rodinného prostředí, pozvolná adaptace na nové prostředí a kolektiv je realizována právě za přítomnosti rodinných příslušníků. Rodina sehrává v procesu předškolní výchovy a vzdělávání velmi důležitou roli, proto s ní úzce spolupracujeme. 

Děti vedeme k vzájemné úctě a respektu, ke kladnému vztahu k přírodě a všemu živému, budujeme společně sebeobslužné a pracovní návyky vedoucí ke zdravému životnímu stylu a emoční stabilitě. Děti se v kolektivu díky formám kooperativní výuky učí prosociálnímu chování, které se pozitivně promítá v procesu začlenění človíčka do společnosti.

Naše výchovně vzdělávací činnost směřuje k naplnění vize školky prostřednictvím konkrétních cílů:

  • vytvořit pro děti dobře vybavené zázemí, které bude podnětné a nápomocné jejich celkovému rozvoji
  • nabídnout dětem kvalitní vzdělávací plán respektující moderní přístupy v předškolním vzdělávání
  • udržet a rozšířit tým kvalifikovaných nadšených pedagogů sledujících aktuální trendy a přístupy ve vzdělávacím procesu
  • poskytnout dětem bezpečný prostor pro jejich hry, kreativitu, fantazii a snění
  • rodičům nabídnout nadstandardní osobní přístup spojený se vzájemným respektem a podílením se na výchovně-vzdělávacím procesu jejich dětí.

NOVINKY

Přečtěte si, co je nového
 

Letošní podzim je pro děti a paní učitelky zejména z modré, červené a soví třídy vyplněn mnohými projektovými dny ve výuce ve škole i mimo ni. Často se děti vypravují za odborníky do různých míst nebo odborníci dojíždí za dětmi do školky. Vždy je připraven velmi zajímavý program s netradičními projektovými aktivitami vyžadujícími aktivní zapojení...

Děti ze zelené a červené třídy jsou zapojeny v dalším preventivním programu MŠ Vandrovka. Pravidelně po dobu 2,5 měsíců dochází do solných jeskyň v relaxačním centru Máchovka a wellness centru U souseda. Obě místa jsou v blízkosti MŠ, děti se krásně projdou a v solné jeskyni relaxují 45 minut. Pobyt ve slaném prostředí působí blahodárně na horní...

V rámci preventivních programů naší mateřské školy je též screening očních vad ve spolupráci s optikou Dr, Očko. Paní optometristka přijela krátce po deváté a dětem zrak pomocí neinvazivní metody přístrojem Pulsar vyšetřila. Každé dítě obdrželo vlastní zprávu o výsledku měření. Primárně je sledována možná přítomnost vad: krátkozrakost, tupozrakost...

Zaujala Vás naše školka?

Vyplňte, prosíme, kontaktní údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.