OPATŘENÍ COVID-19 V MŠ

11.09.2020

Vážení a milí rodiče,

provoz a organizace mateřské školy bude ve školním roce 2020/2021 významně ovlivněn aktuálním epidemiologickým vývojem. Situace nemusí být jednoduchá a prosíme Vás o součinnost. Dovolujeme si Vás informovat o konkrétních situacích, které mohou nastat a připravit Vás na postupy mateřské školy, které musí být v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), zákonem č. 258/2000 Sb. (zákon o ochraně veřejného zdraví), plošnými nařízeními, definovanými Ministerstvem zdravotnictví České republiky a místně příslušným orgánem státního zdravotního dozoru, tedy příslušnou Krajskou hygienickou stanicí. Již nyní je provoz ovlivněn požadavky vyplývajícími ze zákona č. 258/2000 Sb. (zákon o ochraně veřejného zdraví) a doporučeními vyplývajícími z materiálu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy: Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021, vzhledem ke Covid-19. Vedení školy bude průběžně sledovat republikový, resp. lokální vývoj situace v rámci systému semafor.

S ohledem na způsob šíření tohoto onemocnění je důležité si uvědomit, že čím více je lidí, se kterými se dítě nebo zaměstnanec školy setká, a čím delší je tato interakce, tím vyšší je riziko šíření onemocnění Covid-19.

Prosíme Vás, abyste sledovali informace, kterou budou pravidelně aktualizovány a umístěny:
NA VSTUPNÍCH DVEŘÍCH MATEŘSKÉ ŠKOLY

viz. INFORMACE PRO RODIČE

V případě individuálních dotazů se můžete obrátit na: Hanu Melcrovou (tel.:720960705) či Alici Eder (tel.: 731415594)

Obecné informace k provozu mateřské školy

 • Mateřská škola bude provozovat svou činnost v plném rozsahu, v souladu s právními předpisy.
 • Od zákonných zástupců se nepožaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Pro vstup do budovy lze využívat standardně vchodu mateřské školy.
 • Není stanoveno omezení počtu dětí ve třídách.
 • Je nutné aktualizovat Vaše kontaktní údaje a rozšířit seznam osob, pověřených k převzetí dítěte v mateřské škole, v případě výskytu projevů infekčního onemocnění, pokud si zákonný zástupce nebude moci dítě neprodleně vyzvednout.
 • Mateřská škola nesmí přijímat děti s projevy infekčního onemocnění (rýma, kašel, teplota, průjem). Poznámka: V případě, že se jedná o projev chronického onemocnění či alergie je nutné toto potvrdit praktickým lékařem pro děti a dorost a doručit potvrzení v písemné podobě do kanceláře MŠ.

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit izolaci dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 ZOVZ). Zákonný zástupce má povinnost si dítě neprodleně vyzvednout.

V souladu s doporučením odborné společnosti praktických lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně je za normální tělesnou teplotu považována teplota do 37 stupňů.

Kroky mateřské školy v případě projevů infekčního onemocnění u dítěte:

Postup mateřské školy odpovídá požadavkům materiálu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy: Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021:

 • Pokud jsou příznaky infekčního onemocnění patrné již při příchodu dítěte do mateřské školy, je v kompetenci učitelky mateřské školy dítě při ranním příchodu nepřijmout, za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce
 • Pokud jsou příznaky infekčního onemocnění patrné již při příchodu dítěte do mateřské školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte (dítě přivádí například starší sourozenec), je v kompetenci učitelky mateřské školy dítě při ranním příchodu nepřijmout, dítě musí být izolováno. Neprodleně jsou kontaktováni zákonní zástupci dítěte, kteří jsou povinni dítě neprodleně vyzvednout.
 • Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu pobytu dítěte v mateřské škole, dítěti je neprodleně nasazena ochrana úst a nosu, dítě musí být izolováno. Neprodleně jsou kontaktováni zákonní zástupci dítěte, kteří jsou povinni dítě neprodleně vyzvednout.
 • Pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost. Zákonný zástupce toto potvrzení předkládá mateřské škole.

Zákonný zástupce ve všech případech kontaktuje telefonicky ošetřujícího lékaře dítěte, který rozhodne o dalším postupu.

Úplata za vzdělávání a stravování:

 • Pokud je dítěti nařízena karanténa a mateřská škola není uzavřena, jedná se o omluvenou absenci a úplata se hradí.

Pokud dojde k uzavření mateřské školy vlivem nařízení Ministerstva zdravotnictví či příslušnou Krajskou hygienickou stanicí, stanoví ředitelka školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem.

Děkujeme za pochopení a Vaši vstřícnost. VĚŘÍME, ŽE ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 PROBĚHNE JINAK STANDARDNÍM ZPŮSOBEM A MY SE BUDEME MOCI TĚŠIT KAŽDÝ DEN NA VAŠE BÁJEČNÉ DĚTI.