ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2021-2022

20.09.2021

Informační materiál školy k organizaci a provozu mateřské školy, ve školním roce 2021/2022

Název školy: MATEŘSKÁ ŠKOLA VANDROVKA s.r.o.

Ředitelka školy: Alice Eder

Vážení a milí rodiče,

provoz a organizace mateřské školy bude ve školním roce 2021/2022 ovlivněn aktuálním epidemiologickým vývojem. Budeme pružně reagovat na vývoj situace a Vás prosíme o součinnost. Dovolujeme si Vás informovat o konkrétních situacích, které mohou nastat a připravit Vás na postupy mateřské školy, které musí být v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), zákonem č. 258/2000 Sb. (zákon o ochraně veřejného zdraví), plošnými nařízeními, definovanými Ministerstvem zdravotnictví České republiky a místně příslušným orgánem státního zdravotního dozoru, tedy příslušnou Krajskou hygienickou stanicí. Již nyní je provoz ovlivněn požadavky vyplývajícími ze zákona č. 258/2000 Sb. (zákon o ochraně veřejného zdraví) a doporučeními vyplývajícími z materiálu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy: Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2021/2022, vzhledem ke Covid-19. Vedení školy bude průběžně sledovat republikový, resp. lokální vývoj situace v rámci systému PES.

Prosíme Vás, abyste sledovali informace, kterou budou pravidelně aktualizovány a umístěny:
NA VSTUPNÍCH DVEŘÍCH MATEŘSKÉ ŠKOLY, důležitá sdělení školy Vám budou zasílána mailem a budou též komunikována třídními učitelkami a vedením MŠ.

V případě individuálních dotazů se můžete obrátit na: Hanu Melcrovou (tel.: 720960705) či Alici Eder (tel.: 731415594)

Dokumenty mateřské školy najdete vyvěšené v prostoru chodby MŠ a dále na webu pod odkazem: https://www.msvandrovka.cz/dokumenty-ms/

Obecné informace k provozu mateřské školy

 • Mateřská škola bude provozovat svou činnost v plném rozsahu, v souladu s právními předpisy.
 • Od zákonných zástupců se nepožaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
 • Pro vstup do budovy lze využívat standardně vchodu mateřské školy.
 • Není stanoveno omezení počtu dětí ve třídách.
 • Je nutné aktualizovat Vaše kontaktní údaje a rozšířit seznam osob, pověřených k převzetí dítěte v mateřské škole, v případě výskytu projevů infekčního onemocnění, pokud si zákonný zástupce nebude moci dítě neprodleně vyzvednout.
 • Mateřská škola nesmí přijímat děti s projevy infekčního onemocnění (rýma, kašel, teplota, průjem). Poznámka: V případě, že se jedná o projev chronického onemocnění či alergie je nutné toto potvrdit praktickým lékařem pro děti a dorost a doručit potvrzení v písemné podobě do kanceláře MŠ.

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit izolaci dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 ZOVZ). Zákonný zástupce má povinnost si dítě neprodleně vyzvednout.

V souladu s doporučením odborné společnosti praktických lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně je za normální tělesnou teplotu považována teplota do 37 stupňů.

Kroky mateřské školy v případě projevů infekčního onemocnění u dítěte:

Postup mateřské školy odpovídá požadavkům materiálu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy: Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2021/2022:

 • Pokud jsou příznaky infekčního onemocnění patrné již při příchodu dítěte do mateřské školy, je v kompetenci učitelky mateřské školy dítě při ranním příchodu nepřijmout, za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce
 • Pokud jsou příznaky infekčního onemocnění patrné již při příchodu dítěte do mateřské školy a není přítomen zákonný zástupce dítěte (dítě přivádí například starší sourozenec), je v kompetenci učitelky mateřské školy dítě při ranním příchodu nepřijmout, dítě musí být izolováno. Neprodleně jsou kontaktováni zákonní zástupci dítěte, kteří jsou povinni dítě neprodleně vyzvednout.
 • Pokud se příznaky vyskytnou v průběhu pobytu dítěte v mateřské škole, dítěti je neprodleně nasazena ochrana úst a nosu, dítě musí být izolováno. Neprodleně jsou kontaktováni zákonní zástupci dítěte, kteří jsou povinni dítě neprodleně vyzvednout.
 • Pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost. Zákonný zástupce toto potvrzení předkládá mateřské škole.

Zákonný zástupce ve všech případech kontaktuje telefonicky ošetřujícího lékaře dítěte, který rozhodne o dalším postupu.

Úplata za vzdělávání a stravování:

 • Pokud je dítěti nařízena karanténa a mateřská škola není uzavřena, jedná se o omluvenou absenci a úplata se hradí.

Pokud dojde k uzavření mateřské školy vlivem nařízení Ministerstva zdravotnictví či příslušnou Krajskou hygienickou stanicí, stanoví ředitelka školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem.

Distanční vzdělávání:

Pokud bude MŠ z důvodu nařízení Vlády ČR či KVS uzavřena, budeme poskytovat dětem plnohodnotné vzdělávání online formou prostřednictvím webové aplikace Google Meet dle stanoveného rozsahu Školním řádem MŠ (č.j. MŠ/2017/2).

Děkujeme za pochopení a Vaši vstřícnost. VĚŘÍME, ŽE ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 PROBĚHNE JINAK STANDARDNÍM ZPŮSOBEM A MY SE BUDEME MOCI TĚŠIT KAŽDÝ DEN NA VAŠE BÁJEČNÉ DĚTI.

Obecně provozní informace:

 • Mateřská škola je otevřena 7.00-17.00 PO-PÁ
 • V průběhu státních svátků je MŠ uzavřena, provoz je přerušen pouze v průběhu zimních prázdnin (pá 24.12. - pá 31.12.2021), v období ostatních prázdnin MŠ zůstává otevřena.
 • Prosíme rodiče, aby své děti vodili do školky ideálně do 8.30, poté vstupují již do programu a svým příchodem do třídy jej narušují. Vyzvedávání dětí je možné realizovat v čase po obědě (dle třídy 11.40-12.30), po odpočinku od 14.20 dále, v dalších případech po domluvě s třídní učitelkou či vedením MŠ.
 • NÁHRADNÍ OBLEČENÍ: v boxech v šatnách mají děti uložené náhradní oblečení pro pobyt ve třídě i venku (dle aktuálních klimatických podmínek), pláštěnku, gumáky, spodní prádlo, ponožky.
 • Jednou týdne (v pondělí) děti nosí čisté pyžamko.
 • Děti mohou nosit do MŠ hračku - prosíme o donesení vždy jen 1 hračky rozumné velikosti. Za hračky donesené z domova MŠ nenese odpovědnost.
 • Absenci dítěte rodič omlouvá telefonicky či mailem do druhého dne. Děti s povinnou předškolní docházkou mají absenci omlouvanou písemně v Omluvném listu.
 • Z hygienických důvodů se ruší čištění zoubků po obědě.
 • S pestrou nabídkou mimoškolních programů a projektů jsou rodiče seznamování prostřednictvím informační tabule u vstupu do MŠ
 • Do běžného výchovně vzdělávacího procesu je každodenně zařazován anglický blok vedený Justinem Brownem (modrá, červená, soví třída) a Igou Buckovou (žlutá, zelená třída).
 • Děti z červené a modré třídy se budou pravidelně účastnit mezigeneračních setkání se seniory z DPS na Radouči a v Sadové.

V případě dotazů se neváhejte obrátit na vedení MŠ či třídní učitelku.